Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin

  Strona głównaRegulamin

  wielkość tekstu:A | A | A

  Regulamin sklepu internetowego P.P.-U.-H. "Mój Dom plus"

   

  §1 Postanowienia ogólne

   

  1. P.P.-U.-H. "Mój Dom plus"prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej w domenie adres („Sklep P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" "). Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu P.P.-U.-H. "Mój Dom plus", w których P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" z siedzibą w Cieszynie (ul. Generała Józefa Hallera 141c 43-400 Cieszyn), posiadająca REGON 070500277 i NIP 5480052228 (zwana dalej P.P.-U.-H. "Mój Dom plus"") jest sprzedawcą, a zarejestrowany użytkownik P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" (zwany dalej „Klientem") jest kupującym.
  3. Zarejestrowanym użytkownikiem P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" jest osoba posiadająca konto w Serwisie P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" prowadzonym przez P.P.-U.-H. "Mój Dom plus"

   

  §2 Przyjęcie i realizacja zamówienia

   

  1. Klient, składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, składa P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" ofertę nabycia zamówionego produktu w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
  2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" wraz adresem dostawy oraz danymi do faktury VAT. Powyższy email nie jest przyjęciem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji:
   1. w przypadku wyboru sposobu płatności jako płatności online – w terminie uznania środków na rachunku P.P.-U.-H. "Mój Dom plus";
   2. w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze - w terminie pięciu dni roboczych od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania zamówienia.

   

  1. Jeżeli P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności produktu, poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia oraz zwróci mu wszystko, co otrzymał bez zbędnej zwłoki.

  §3 Ceny

   

  1. Ceny produktów są wyrażone w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
  3. Możliwa jest dostawa produktu w więcej niż jednej przesyłce. Jeżeli nastąpi to z przyczyn leżących po stronie P.P.-U.-H. "Mój Dom plus", dodatkowe koszty dostawy poniesie P.P.-U.-H. "Mój Dom plus".

  §4 Koszty dostawy

   

  Aktualne koszty dostawy są umieszczone na stronie Sklepu P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" w sekcji

   

  §5 Dostawa i czas dostawy

   

  Dostawy na terenie Polski dokonuje firma przewozowa. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia jego dostawy, chyba że z opisu produktu wynika inaczej.

  P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" za pośrednictwem firmy przewozowej ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

   

  §6 Płatności

   

  1.  Płatność ceny produktu oraz kosztów dostawy może być dokonana w następujący sposób:
   1. - płatność on-line;
   2. - płatność przy odbiorze.
  2. W przypadku płatności przy odbiorze, jeżeli Klient nie odbierze zamówionego produktu mimo powtórnego zawiadomienia, Sklep P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" obciąży kosztami dostawy Klienta.

   

  §7 Gwarancja, rękojmia (niezgodność z umową), reklamacje, zwroty.

   

  1. Produkty sprzedawane przez P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" są fabrycznie nowe i mogą posiadać gwarancję jakości producenta lub ich autoryzowanych przedstawicieli.
  2. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w miejscach serwisowych wskazanych na karcie gwarancyjnej. Wszelkich informacji udziela także telefonicznie Dział Obsługi Klienta Sklepu P.P.-U.-H. "Mój Dom plus".
  3. W celu sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacji P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" rekomenduje, aby reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu lub przesyłki powstałych podczas transportu Klient zgłaszał w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy produktu; niedochowanie wyżej wskazanego terminu nie powoduje utraty, ani ograniczenia ustawowych praw konsumenta.
  4. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient będący Konsumentem korzystając z uprawnienia z tytułu rękojmi może składać reklamacje w formie pisemnej na adres P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" Wszelkich informacji udziela telefonicznie Dział Obsługi Klienta Sklepu P.P.-U.-H. "Mój Dom plus". P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez niego reklamacji. W przypadku konieczności odesłania reklamowanego produktu w ramach złożonej reklamacji, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany produkt niezwłocznie.
  5. Klient będący Konsumentem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub odesłanie towaru przed jego upływem. Produkt podlega zwrotowi, jeżeli jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, posiada oryginalne opakowanie (jeśli to możliwe), kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.
  6. Klient będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia nie ma obowiązku do ponoszenia żadnych kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, tj. kosztów jego odesłania oraz przygotowania do wysyłki (opakowania, zaadresowania itp.).
  7. Klient będący Konsumentem korzystający z prawa odstąpienia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta w szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami powyżej P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" zwróci kwoty, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta. Spełnione przez Klienta będącego Konsumentem świadczenia zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta będącego Konsumentem. P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  10. W przypadku zawierania umowy sprzedaży przez P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" z Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

   

  §9 Prawo właściwe

   

  Do umów sprzedaży produktów zawieranych przez P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" w Sklepie P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" stosuje się prawo polskie.

   

  §10 Ochrona danych osobowych

   

  Administratorem danych osobowych jest P.P.-U.-H. "Mój Dom plus".

  §11 Produkty

   

  1. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie adres www, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe jak również ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  2. Złożenie zamówienia w Sklepie P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

   

  §12 Postanowienia końcowe

   

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2018 roku.
  2. P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.P.-U.-H. "Mój Dom plus", który nie może być krótszy niż siedem dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, poprzez opublikowanie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu P.P.-U.-H. "Mój Dom plus". Klient przy złożeniu zamówienia w Sklepie P.P.-U.-H. "Mój Dom plus" zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z uniemożliwieniem korzystania ze Sklepu P.P.-U.-H. "Mój Dom plus".

   

  Strona główna

  Oferujemy budowlane tablice informacyjne,
  budowlane tablice ostrzegawcze, znaki informacyjne różne,
  znaki ewakuacyjne i ppoż, instrukcje bhp i ppoż,
  dzienniki budowy dla każdego typu inwestycji budowlanych,
  tablice reklamowe,taśmy ostrzegawcze.

   


  Kontakt

  P.P.-U.-H. Mój Dom plus
  ul.Generała Józefa Hallera 141 c
  43-400 Cieszyn
  NIP: 548-005-22-28

  tel/fax. 33 852 06 77
  tel: 33 852 12 87 | 602 392 052
  e-mail: siasta@pro.onet.pl

  W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo tablice budowlane, tablice ostrzegawcze, budowlane tablice informacyjne, dzienniki budowy, znaki ewakuacyjne, dzienniki budowy oraz wiele innych.

  Wersja mobilna